ภารกิจพิชิตสุขภาพดี

ภารกิจพิชิตสุขภาพดี


ภารกิจพิชิตสุขภาพดี

ความเป็นมา
     โครงการความร่วมมือระหว่างกับกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย และเนสท์เล่ สนับสนุนให้คนไทยลงมือปฏิบัติตามพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ภายใต้แนวคิด “การกินอยู่อย่างสมดุล” ด้วย 13 ภารกิจสุขภาพง่ายๆ พร้อมการให้คำปรึกษา เสริมกิจกรรม ติดตามวัดผลโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครชุมชน เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมภารกิจสามารถพิชิตสุขภาพดีได้ในแบบของตนเอง พร้อมกิจกรรมต่อยอดสร้างแรงกระตุ้นให้คนทั้งชุมชน
     คลิก เว็ปไซต์โครงการ รายละเอียด ผลสำเร็จปี 2566
     โครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี | เนสท์เล่ ประเทศไทย (nestle.co.th)

วัตถุประสงค์
     • เพื่อเพิ่มความตระหนักและความรู้ด้านการจัดการพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
     • เพื่อเสริมความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
     • เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอันพึงประสงค์ในการดูแลสุขภาพของตนเองให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในวัยทำงาน
     • เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในวัยทำงาน

โปรแกรมนี้เหมาะสมกับใคร
     ชุมชนเป้าหมาย 100 ชุมชน/1 เฟส
     1. เฟส 1 (ม.ค. – พ.ค. 67) : 100 ชุมชนใน 5 จังหวัดต่อไปนี้ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี นครสวรรค์ สุราษฎ์ธานี และสงขลา
     (เปิดรับสมัครชุมชน 1 -31 ต.ค. 66 | ประกาศชื่อชุมชน 13 พ.ย. 66)
     2. เฟส 2 (มิ.ย. – ต.ค. 67) : 100 ชุมชนในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     (เปิดรับสมัครชุมชน 1 เม.ย. - 20 พ.ค. 2567 | ประกาศชื่อชุมชน 25 พ.ค. 67)

     ประชาชนเป้าหมาย 50 คน/
     คุณสมบัติผู้เข้าร่วมภารกิจที่แนะนำ
          1. ผู้ใหญ่วัย 18 ปีขึ้นไป
          2. มีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
          3. มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ (BMI > 23 กก./ม.2)
     **เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแกนนำชุมชนเป็นผู้คัดเลือกและเก็บรายชื่อไว้เพื่อติดตามผล (ไม่ต้องรายงานชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลกับทางโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     • เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรแบบองค์รวม
     • อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับประชากรวัยทำงานเพิ่มขึ้น
     • ผู้เข้าร่วมเกิดความตระหนักและมีความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพและการจัดการพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
     • ผู้เข้าร่วมมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการบริการสุขภาพสำหรับวัยทำงาน
     • พฤติกรรมสุขภาพอันพึงประสงค์ของผู้เข้าร่วมดีขึ้น
     • ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมลดลง
     • สุขภาพ ผลิตภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมดีขึ้น

ของที่ระลึก

สำหรับผู้เข้าร่วมภารกิจทั้ง 200 ชุมชน
     • 1. บูทกิจกรรมเนสท์เล่สาสุข on tour ก่อนเริ่มภารกิจ
          • ชุดอุปกรณ์ทำภารกิจมูลค่า 300 บาท สำหรับผู้เข้าร่วม 50 ท่าน/ชุมชน
          • เครื่องชั่งวัดองค์ประกอบร่างกายมูลค่า 1,800 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ชุมชน 1 เครื่อง

สำหรับผู้ที่ทำครบทั้ง 13 ภารกิจ
     • ชุดของรางวัลมูลค่า 400 บาท

สำหรับ 20 ชุมชนดีเด่น *
     • ชุดของรางวัลมูลค่า 600 บาท สำหรับผู้ที่ทำครบทั้ง 13 ภารกิจ และมีผลสุขภาพดีขึ้น* [*น้ำหนักลดลง 5% หรือรอบเอวลดลง 3 ซม.]
(รางวัลที่ได้เพิ่มเติมจากของรางวัลมาตรฐาน)
     1. เกียรติบัตรชุมชนดีเด่น สำหรับชุมชน หน่วยงาน และพี่เลี้ยง
     2. งานกิจกรรม “เนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง” มูลค่างาน 300,000 บาท สำหรับทุกคนในชุมชนมาร่วมงานได้
     3. งานกิจกรรม “เนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี” มูลค่างาน 30,000 บาท สำหรับผู้ปกครองและเด็ก 40 คน/ชุมชน
*ชุมชนดีเด่นพิจารณาจาก
     1. “จำนวนคน” ที่ทำภารกิจครบ 13 ภารกิจ
     2. ค่าเฉลี่ยผลสุขภาพที่ดีขึ้นของทั้งชุมชน
     3. ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเสริม

กำหนดการ
     เฟส 1 (ม.ค. – พ.ค. 67) : รับ 100 ชุมชนใน ภาคใต้ และ ภาคกลาง
          • เปิดรับสมัครชุมชน 1 -31 ต.ค. 66
          • เนสท์เล่ลงพื้นที่บูทกิจกรรม ม.ค. 67
          • ทำภารกิจ ม.ค. – เม.ย. 67
          • มอบของที่ระลึก มิ.ย. 67

ขั้นตอนการเข้าร่วมภารกิจ

สำหรับผู้ประสานงานหรือแกนนำชุมชน/องค์กร
     1. คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมภารกิจ
     2. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Openchat ภารกิจพิชิตสุขภาพดีกับเนสท์เล่
     3. คลิกเปิดห้องภารกิจเพื่อรับรหัส QR หรือลิงค์สำหรับเชิญชวนบุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรม
     4. แสดงรหัส QR หรือลิงค์ของภารกิจเพื่อเชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผู้เข้าร่วมภารกิจ
     1. สแกนรหัส QR หรือลิงค์ที่ได้รับจากผู้ประสานงานขององค์กรเพื่อเข้าร่วมภารกิจ
     2. ปฏิบัติตามภารกิจ
     3. คลิกที่ภารกิจประจำสัปดาห์เพื่อบันทึกรูปการณ์ทำกิจกรรมและสะสมแต้ม [บันทึกแค่ 1 ครั้งต่อ 1 ภารกิจ]

# รหัส หน่วยงาน เขต จังหวัด อำเภอ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ จำนวนคนที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม (คน)
11201021กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ4นนทบุรีเมืองนนทบุรีการุณ ยุทธนาวา088323xxxx200
206905สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี3นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นางจันทิมา สินแต่ง089562xxxx50
300066สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี11สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานีนางเข็มณิภา วงษ์จินดา083594xxxx50
411361โรงพยาบาลท่าชนะ11สุราษฎร์ธานีท่าชนะมาเรียม โระอีน089866xxxx50
509256โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยา11สุราษฎร์ธานีบ้านนาเดิมกมลวรรรณ บุญยิ่ง098053xxxx50
609272โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขานิพันธ์11สุราษฎร์ธานีเวียงสระพรภาณี บุญเลิศกุล084626xxxx50
711363โรงพยาบาลบ้านตาขุน11สุราษฎร์ธานีบ้านตาขุนนางสาวสรารัตน์ หนูพรหม085474xxxx50
814138โรงพยาบาลท่าโรงช้าง11สุราษฎร์ธานีพุนพินศิโรรัตน์ นวลคล้าย061818xxxx30
909198โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ11สุราษฎร์ธานีไชยานางสาวณัฐยา เชื่องช้าง086968xxxx50
108406091โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก11สุราษฎร์ธานีไชยาลาวัลย์ เวทยาวงศ์094849xxxx50
1109161โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างซ้าย11สุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์วรารัตน์ ศรีพานิช092830xxxx50
1222670คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี6ชลบุรีเมืองชลบุรีนางสาวบุณยวีร์ เสถียรอนันต์กุล094778xxxx50
1309237โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน 11สุราษฎร์ธานีท่าฉางนายนิรัญ หม่อมฤทธิ์062243xxxx1
1400833สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม11สุราษฎร์ธานีพนมนางสาวพรเพ็ญ เพชรชู083072xxxx55
1511365โรงพยาบาลท่าฉาง11สุราษฎร์ธานีท่าฉางนางสาวอรวรรณ วรเศรษฐศักดิ์084852xxxx10
1611654โรงพยาบาลวิภาวดี11สุราษฎร์ธานีวิภาวดีนางสาวอรอนงค์ กฐินหอม086969xxxx40
1709157โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำท่าทอง11สุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์นางสาววารีรัตน์ หนูหีต080018xxxx50
1809225โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน - ไกรสร11สุราษฎร์ธานีบ้านตาขุนนางสาวอพัสธร กันหา092078xxxx50
1910742โรงพยาบาลเกาะสมุย11สุราษฎร์ธานีเกาะสมุยนางสาวมารียะห์ ชัยราษฎร์082426xxxx50
2011371โรงพยาบาลชัยบุรี11สุราษฎร์ธานีชัยบุรีกมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ082653xxxx100
2111369โรงพยาบาลพระแสง11สุราษฎร์ธานีพระแสงชมัยพร นิยมจิตร์081370xxxx50
2215109คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 112สงขลาเทพาสุจิตรา ลือเมาะ081766xxxx50
2311388โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี12สงขลานาทวีนางสาวชัชฎาพร สุขเวทย์081328xxxx50
2409574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อม12สงขลานาหม่อมนางสาวศศิธร ส่งศรี095441xxxx11
2500867สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม12สงขลานาหม่อมอักษราภัค ศิริดำรงเดช097825xxxx50
2611386โรงพยาบาลสทิงพระ12สงขลาสทิงพระจิภัสร์ทรัญชน์ เต็งรัง084842xxxx10
2700859สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี12สงขลานาทวีสาวิณี ไชยะเวช081380xxxx10
2800870สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร12สงขลาสิงหนครวิชชุดา เอียดชุม063363xxxx10
296001071ศูนย์อนามัยที่ 33นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นายชาตรี สีดาคำ080536xxxx30
3009481โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าประดู่12สงขลานาทวีนางสาวไลลา สุวามีน086290xxxx60
3109476โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบวบ12สงขลานาทวีนางหัสบุนา มะแตหะ098014xxxx50
3209486โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร12สงขลานาทวีนางอรวรรณ เทพรักษ์080136xxxx50
3309488โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปรัง12สงขลานาทวีนางจริยา ไชยพรม093727xxxx50
3409482โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข่า12สงขลานาทวีนางอรจิรา ตระกูลปัญญา081969xxxx3
3509479โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพด12สงขลานาทวีซีตีฟาตีเม๊าะ ทองคำ080049xxxx3
3609480โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลักหนู12สงขลานาทวีรัตนา เด็นจิ084748xxxx40
3709477โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหมอศรี12สงขลานาทวีสร้อยทิพย์ คุณสุด062818xxxx65
3809478โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำชิง12สงขลานาทวีนางสาวนัทชญา ตั่นหุ้ย089869xxxx50
3910625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำลอง12สงขลานาทวีนายบัสซาม บือแน082266xxxx2
406001062กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ สสจ.นครสวรรค์3นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์จิรพรรณ คุ้มคูณ098785xxxx50
4109487โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่12สงขลานาทวีปรมินทร์ พรรครักษ์080542xxxx1
4200863สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์12สงขลากระแสสินธุ์สุดารัตน์ สนดี090172xxxx6
4300864สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ12สงขลารัตภูมิปิยะพร เพ็ชรประชา088834xxxx80
4410628โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะจง12สงขลานาทวีนางทัศดาว ทองขวัญ086295xxxx50
456001013โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์3นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นางสาววัชรัตน์ จันทร์ต่วน081043xxxx50
466005091โรงเรียนวัดหนองปลาไหล3นครสวรรค์บรรพตพิสัยนางจินห์จุฑา ปรีดาธวัช092447xxxx50
476005101โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)3นครสวรรค์บรรพตพิสัยนายธรรมนูญ ปรีดาธวัช064426xxxx50
4811396โรงพยาบาลนาหม่อม12สงขลานาหม่อมนางสาวลาตีฝ๊ะ โดยหลี095024xxxx50
4900869โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ทอม12สงขลาบางกล่ำขนิษฐา สอเหร็ม097950xxxx10
5000871สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง12สงขลาคลองหอยโข่งน.ส.นาซอฟฟะห์ สาเมาะ063059xxxx50
5109193โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง11สุราษฎร์ธานีไชยานางสาวพิชชาพร บัวอินทร์091035xxxx50
5211393โรงพยาบาลกระแสสินธุ์12สงขลากระแสสินธุ์นางสาวสุดารัตน์ ปัญจะสุวรรณ์062236xxxx50
5315128ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสัตหีบ6ชลบุรีสัตหีบเดือนนภา อินยิ้ม081863xxxx50
5409585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ายาง12สงขลาบางกล่ำนายจิรวัฒน์ ทองสงค์065635xxxx50
5509168โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหมากล่าง11สุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์นางประไพ หิรัญเรือง063979xxxx99
5609600โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลา12สงขลาคลองหอยโข่งธันวา ชุมภูประวิโร080037xxxx50
5700868สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง12สงขลาควนเนียงนางสาวอัจฉรา ศรีแสง062401xxxx50
5809603โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่วง12สงขลาคลองหอยโข่งนายอนุชา ตันปิติกร089735xxxx50
5900857สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ12สงขลาสทิงพระวณิชญา เจริญผล092648xxxx30
6009587โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร12สงขลาบางกล่ำนางกรรณิการ์ ปิ่นทองพันธุ์094653xxxx50
6109455โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อดาน12สงขลาสทิงพระนายธนศักดิ์ เมฆฉาย061975xxxx1
6211401โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง12สงขลาคลองหอยโข่งวาสนา จันทร์ศรี065951xxxx50
6309492โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแปด12สงขลาเทพาตอลาบ๊ะ หมัดเหล็ม086034xxxx25
6409527โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง12สงขลากระแสสินธุ์นางสาวเเวอาอีเสาะ สอเเละ080146xxxx10
6599776ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงแส12สงขลากระแสสินธุ์วรรณะ รัตนพันธ์088590xxxx50
666001063กลุ่มงาน ncd สสจ.นครสวรรค์3นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นางปรียาภัสร์ เหล็กเพชร089268xxxx50
6711390โรงพยาบาลเทพา12สงขลาเทพาฟารีดา กาซอ093727xxxx50
6809495โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร12สงขลาเทพาสุณีย์ เหมหมัด090224xxxx50
6915271คลินิกชุมชนโคกเมา12สงขลาบางกล่ำนางสาวอุมัยดา หมาดอะหิน093720xxxx50
7012007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมหาด12สงขลากระแสสินธุ์นางสาวลลิดา พลายด้วง091846xxxx50
7199769หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสิงหนคร12สงขลาสิงหนครกนกวรรณ ไชยขาว082734xxxx50
7209499โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม12สงขลาเทพาน.ส.นุสรา หนุหมาน087299xxxx9
7311366โรงพยาบาลบ้านนาสาร11สุราษฎร์ธานีบ้านนาสารนราทิพย์ สุขสงค์082806xxxx50
7411362โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม11สุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคมนางสาวทิพวรรณ ชมเทศ098663xxxx50
7515108คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 312สงขลาเทพาจีฮาร สาเหม๊าะ065019xxxx6
7609491โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูหยง12สงขลาเทพาคอลีเยาะ มามุ082834xxxx1
778418011โรงพยาบาลชัยบุรี11สุราษฎร์ธานีชัยบุรีเพ็ญนภา ซุ่นเส้ง089871xxxx50
7814274โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางเหล้า12สงขลาสทิงพระนางณัฐธีรยา พรหมสมบัติ 095853xxxx60
7909453โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์12สงขลาสทิงพระดลฤทัย มีชัยชนะ089595xxxx50
8000841สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี11สุราษฎร์ธานีชัยบุรีจินตนา ทิพย์ประสงค์089970xxxx50
8109306โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง 11สุราษฎร์ธานีชัยบุรีรัชนี อั้งเกรียด084845xxxx50
8211397โรงพยาบาลควนเนียง12สงขลาควนเนียงอณน หมัดอารี084467xxxx20
8306906โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุทุมพร3นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นางจันทิมา สินแต่ง089562xxxx30
8409304โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก11สุราษฎร์ธานีชัยบุรีนางศิริวรรณ รัตนสุวรรณ087283xxxx50
859005051รพ.สต.ทุ่งโดน12สงขลาเทพานายหัสดินทร์ หะยีเตะ089975xxxx20
868402102รพ.สติ.บ้านหัวหมากล่าง11สุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์พะยอม ปาประโคน062826xxxx1
8700842สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี11สุราษฎร์ธานีวิภาวดีนางสาวสุภาพร นุชมาก094517xxxx20
8809584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวควน ท่าช้าง12สงขลาบางกล่ำนายศิริชัย มักคุ้น085583xxxx50
8910822โรงพยาบาลพนัสนิคม6ชลบุรีพนัสนิคมน.ส.กฤติยากรณ์ พุกภูษา098631xxxx50
9011394โรงพยาบาลรัตภูมิ12สงขลารัตภูมินางสาวตัสนีม ทิ้งน้ำรอบ080549xxxx30
9109583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกล่ำ12สงขลาบางกล่ำนายกรีฑาพล จิตประพันธ์081388xxxx50
9277487คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา12สงขลารัตภูมิปาริฉัตร์ ชูสังข์063469xxxx10 คน
9309526โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่12สงขลากระแสสินธุ์อังคณา สุดทุ่ม094801xxxx50
9409528โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแสสินธุ์12สงขลากระแสสินธุ์เพ็ญนภา วิบูลย์พันธ์084143xxxx50
9509307โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้11สุราษฎร์ธานีวิภาวดีนส.ขนิษฐา สุทธิรัตน์086357xxxx20
9609496โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง12สงขลาเทพาน.ส.ฟารีซัน ฮามะ 089594xxxx40
978406012โรงพยาบาลไชยา11สุราษฎร์ธานีไชยานายเอกพล พรมสาร096661xxxx50
9884090311โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุไทย11สุราษฎร์ธานีบ้านตาขุนศิโรรัตน์ ปลัดรักษา081787xxxx50
99840901โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังขุม11สุราษฎร์ธานีอุทิศ สารานิตย์096561xxxx50
1008409021โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะแสง11สุราษฎร์ธานีบ้านตาขุนนางสาวสุวนันท์ แซ่ลิ่ม081091xxxx50
10111392โรงพยาบาลระโนด12สงขลาระโนดนางสาวเกศรินทร์ พลับจีน093578xxxx50
10209498โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่12สงขลาเทพานางสาวอาดีบ๊ะ อีปง084312xxxx50
10309493โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า12สงขลาเทพานางสาวยัซมีน หะมะ088829xxxx50
10409497โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุชิง12สงขลาเทพาอุไร หมั่นสัน098674xxxx50
10511133โรงพยาบาลดอยเต่า1เชียงใหม่ดอยเต่าวงค์อัมพร ภิญญวงค์090319xxxx50
10611128โรงพยาบาลสันป่าตอง1เชียงใหม่สันป่าตองนางสาวธัญญภรณ์ ใจมั่ง088269xxxx50
10711009โรงพยาบาลมัญจาคีรี7ขอนแก่นมัญจาคีรีนางเพชรัตน์ พิมสาร086631xxxx50
10810670โรงพยาบาลขอนแก่น7ขอนแก่นเมืองขอนแก่นนางภัทราภรณ์ กาบกลาง089416xxxx50
10923068ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลวังทอง2พิษณุโลกวังทองน.ส.จรินทร์ญา แสงตุ่น094662xxxx30
11011251โรงพยาบาลชาติตระการ2พิษณุโลกชาติตระการปัทมา จันทร์พูล098320xxxx50 คน
11111455โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย2พิษณุโลกนครไทยนางสาวทิพวรรณ อินอ่ำ091028xxxx30
11211257โรงพยาบาลเนินมะปราง2พิษณุโลกเนินมะปรางนางสาววาสนา เรืองบ้านโคน092591xxxx50
11300334สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์10อุบลราชธานีสว่างวีระวงศ์นางสาวนรินทร์ทิพย์ หอมหวล080290xxxx30
11403553โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่10อุบลราชธานีศรีเมืองใหม่นางสาวสุกัญญา สระคุณ088642xxxx100
11524692โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ9นครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติสำราญ โคกเกษม095616xxxx50
11607509โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางโกลน2พิษณุโลกนครไทยวริศรา ราชเพียแก้ว084814xxxx30
11714662โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 22พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกนางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ088273xxxx50
11800311สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี10อุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานีนางสาวพิชญสุดา เชิดกสุล088086xxxx20
11904248โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ7ขอนแก่นเมืองขอนแก่นอ้อมฤทัย มั่นในบุญธรรม089623xxxx20
12002741โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม9นครราชสีมาพิมายสุชาติ บุณยภากร081879xxxx200
12107546โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสลุด2พิษณุโลกบางกระทุ่มนางณัฏฐิชา ทองทัศน์086210xxxx30
12211252โรงพยาบาลบางระกำ2พิษณุโลกบางระกำนางสาวกัลญาณี สีขาว061189xxxx20
12324032โรงพยาบาลนาตาล10อุบลราชธานีนาตาลนางสาวนิภาพร บุดดา090291xxxx50
12407552โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกุ่ม2พิษณุโลกบางกระทุ่มวันวิสาข์ ยั่งยืน095356xxxx30
12507597โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปาด2พิษณุโลกเนินมะปรางวัชรี พิทักษ์โสภณ087196xxxx50
12604392โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว7ขอนแก่นแวงน้อยนายบัญชา ณ พัทลุง095761xxxx50
12711803โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรับพวง2พิษณุโลกบางระกำนางอัญมณี อู่ไทย094830xxxx50
12807580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุพรรณพนมทอง2พิษณุโลกวังทองนายณัฐวัตร โทจำปา088999xxxx50
12907534โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา2พิษณุโลกบางระกำนางสาวศิริวรรณ เขียวขำ088293xxxx20
130500204โรงเรียนจอมทอง1เชียงใหม่จอมทองนางณัฐพร วาทีทอง097920xxxx100
13111254โรงพยาบาลพรหมพิราม2พิษณุโลกพรหมพิรามนางสาวสุภัทรา จันทาวิโรจน์081675xxxx50
13204354โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน7ขอนแก่นกระนวนนางสาวชุลีกร เวียงวิเศษ086233xxxx50
13307595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาม(ชมรมอสม.อำเภอวังทอง)2พิษณุโลกวังทองอารีรัตน์ พรมชาวนา093149xxxx111
13407584สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.พิษณุโลก2พิษณุโลกวังทองนายจักรพันธ์ บุญอ่อง097920xxxx50
13503683โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง ตำบลแดง10อุบลราชธานีตระการพืชผลนางจิราพัชร มั่นวงศ์081064xxxx30
13603807โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก10อุบลราชธานีเหล่าเสือโก้กนางนงคาร แสงโชติ093327xxxx30
13714883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์7ขอนแก่นอุบลรัตน์นายชาญชัย เทศะประสิทธิ์095671xxxx53
13811001โรงพยาบาลอุบลรัตน์7ขอนแก่นอุบลรัตน์นางนิภา ไทโส095660xxxx50
13911238โรงพยาบาลบ้านตาก2ตากบ้านตากน.ส.ดารินทร์ สืบโม้096709xxxx80
14003545โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดควาย ตำบลลาดควาย10อุบลราชธานีศรีเมืองใหม่นางสาวชนิษฐา ภารพัฒน์085656xxxx60
14107478โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์2พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกนายณัฐพล พุ่มอิ่ม084623xxxx50
14207503โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตีนตั่ง2พิษณุโลกนครไทยนางสาวเนื้อน้อง วงษ์ด่อน094626xxxx30
14310722โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช2ตากเมืองตากนางภัทรพร ปานสีดา087195xxxx30
14406006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง1เชียงใหม่ดอยเต่าวันวิสาข์ คำนิมิตร086193xxxx30
14500545สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า1เชียงใหม่ดอยเต่าพิมพ์ชนก พิลึก090325xxxx100
14606166โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป๋อน ตำบลบ้านร้อง1ลำปางงาวปิยะพร โรคน้อย088924xxxx50
14706000โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลดอยเต่า1เชียงใหม่ดอยเต่านุศรา ศรีธิยวง088280xxxx50
14805999โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า1เชียงใหม่ดอยเต่านางสาวศิริวรรณ หนานวงค์092509xxxx50
14905944โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม1เชียงใหม่สันป่าตองนางจ้นทร์เพ็ญ หน่อตุ่น094994xxxx50
15005947โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก1เชียงใหม่สันป่าตองนางมาลี ใบงิ้ว098010xxxx50
15107605โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งไผ่2พิษณุโลกเนินมะปรางจุฑาภรณ์ ศรสวัสดิ์099198xxxx50
15200326สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร10อุบลราชธานีโพธิ์ไทรสุวรรณา เชื้อตาอ่อน093319xxxx10
153370705องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี10อำนาจเจริญลืออำนาจนางกัลยรัตน์ วรรณา 064097xxxx1
154321301โรงเรียนบัวเชดวิทยา9สุรินทร์บัวเชดนางสาวดำเนิน ยิ่งหาญ093338xxxx5
15500557สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง1ลำพูนทุ่งหัวช้างนางพัชรี คำปวน081111xxxx6
15603137โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมธี9สุรินทร์ท่าตูมประกอบ สุขบรรเทิง087240xxxx10
15703365โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร10ศรีสะเกษขุขันธ์นางเพ็ญทิวา สารบุตร087961xxxx50
15822302โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา9สุรินทร์พนมดงรักเอื้ออารีย์ สืบเสาะดี063159xxxx100
15900296สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่10ศรีสะเกษปรางค์กู่ศรุภา ไพศาลสุวรรณ093101xxxx9
16003356โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่10ศรีสะเกษขุขันธ์นางสาวธิดากาญจน์ ศรีมงคล087446xxxx20
16103904โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศิริพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม10ยโสธรค้อวังนางอภิชญา ประทุมชาติ096721xxxx15
16212267ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา9นครราชสีมาเมืองนครราชสีมานางนภัค นิธิวชิรธร099141xxxx10
16310920โรงพยาบาลรัตนบุรี9สุรินทร์รัตนบุรีกนกอร เกษรจันทร์063765xxxx30
16403189โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด9สุรินทร์รัตนบุรีนางศรีนวล ผจญกล้า087254xxxx50 คน
16510916โรงพยาบาลท่าตูม9สุรินทร์ท่าตูมธิดารัตน์ แบบอย่าง065121xxxx10
16603274โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากูก9สุรินทร์เขวาสินรินทร์นายโกวิทย์ สมัครสมาน081209xxxx50
16711176โรงพยาบาลท่าวังผา1น่านท่าวังผากรรณิกา ไชยเสน093197xxxx150
16810968โรงพยาบาลค้อวัง10ยโสธรค้อวังดวงสุรีย์ ดาวศรี085300xxxx10
16905719โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง ตำบลบ้านเสียว8นครพนมนาหว้านางสมเกียรติ สุริยประพันธ์065629xxxx60
17011004โรงพยาบาลพล7ขอนแก่นพลนางสาวนงนุช พลเขต098142xxxx286
17100280สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี9สุรินทร์รัตนบุรีกฤตเมธ สุทธิหาญ091827xxxx90
17203183โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง9สุรินทร์โนนนารายณ์นางรัชต์ปภัส ขันงาม087051xxxx6
17300551สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน1เชียงใหม่แม่ออนนส.นิสิตา จันทรบุตร082383xxxx80
17411891โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล9นครราชสีมาเมืองนครราชสีมานายสันติ ชิณพันธ์098905xxxx30
175320801โรงเรียนสนมวิทยาคาร9สุรินทร์สนมสิริอาภา โกยสวัสดิ์061948xxxx200
17603370โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกฤษณา ตำบลกฤษณา10ศรีสะเกษขุขันธ์นางสาวจันทรา นนทะการ087245xxxx15
17703392โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ตำบลดู่10ศรีสะเกษปรางค์กู่นางสาวสิริภัทร เชาวันกลาง093090xxxx20